INDKALD 21.07.2019

Der indkaldes hermed til
 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 21. juli 2019 kl. 10.00 i Pyramidesalen på Rude Strand Højskole Kystvejen 114, Rude Strand, 8300  Odder
 
med følgende DAGSORDEN:
 
1) Valg af dirigent.
 
2) Bestyrelsens beretning.
 
3) Aflæggelse af revideret regnskab dels vedrørende vejvedligeholdelsesafdelingen, dels vedrørende selve grundejerforeningen: Begge regnskaber kan ses dels i udhængsskabet og dels på foreningens hjemmeside www.rudestrandgrundejerforening.dk
 
4) Indkomne forslag: Der var ved fristens udløb den 1. juni, jfr. Vedtægternes § 9, indkommet tre forslag, nemlig: a) Forslag om ændring af tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling. b) Forslag om genetablering af den nordligste del af Vorbækvejs vejbelægning. c) Forslag om forsøg med belægning med slotsgrus på Violvej.
 
5) Fastsættelse af medlemskontingent, vejvedligeholdelsesbidrag og gebyr iht. vedtægternes  § 6b for det kommende år: Bestyrelsen foreslår uændret grundejerforeningskontingent, vejvedligeholdelsesbidrag og gebyr.
 
6) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Lene Kjærsgaard og Niels-Ulrik Bugge.
 
7) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for ét år ad gangen:  Efter tur afgår Charlotte Thuesen Hvitved og Hans Mogensen.
 
8) Valg af 2 revisorer, der vælges for ét år ad gangen: Efter tur afgår Lene Rahbek og Hans Henrik Nielsen.
 
9) Valg af 1 revisorsuppleant, der vælges for ét år ad gangen: Efter tur afgår Ingrid Rosenbæk.
 
10) Eventuelt.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 

indkommet forslag A

Fra Lyngbakkevej 10 C, Torben Haller:
 
modtaget et forslag om, at vedtægternes §9 ændres, så ”ordinære generalforsamlinger skal afholdes i foråret eller i efteråret”.

Indkommet forslag B

Fra Vorbækvej 2,3,4,5,6,7,9,10,11

På Vorbækvejs første halvdel er der lavet en forsøgordning omkring vejbelægningen.         Denne forsøgsordning bør ses som afsluttet, og da denne belægning ikke er brugt på områdets øvrige veje, må dette skyldes, at belægningen er for ringe i funktionalitet. Denne konklusion kan vi kun tilslutte os, da vi jo har været "prøveklud" (frivilligt eller ufrivilligt), og vi oplever ekstreme gener ift støv, uanset hvilken hastighed trafikken bevæger sig med, eller hvilken vindretning der er. Alle vores omgivelser er belagt med støv, udendørs tørring af vasketøj er umuligt, alle stole, borde, hynder m.m. skal flere gange dagligt aftørres, ligesom mad og andet ikke kan stå ude.

Vi vil derfor hurtigst muligt have genetableret vejbelægningen, som områdets øvrige vejbelægninger.

Indkommet forslag C

Fra Violvej 11, Tage Lund

Som bekendt har der i en række år været store problemer med støvgener på Violvej p.gra. belægningens art. Dette har været behandlet før i grundejerforeningen uden en løsning på problemet.

Undertegnede har undersøgt alternative belægninger, som bedst opfylder veldokumenterede krav om optimal belæning i forhold til bl.a. støv, styrke, vedligehold og miljø og som overholder lokalplanens bestemmelser om anvendelse af grus.

Københavns Universitet har sammen med Slots og Ejendomsstyrelsen i 2002 udført et projekt over en årrække for at finde den optimale løsning til grus på stier og veje. De kom frem til en løsning som kaldes "Slotsgrus". Link til Slotsgrus: https://ign.ku.dk/slotsgrus/

Jeg foreslår at der laves et forsøg på Violvej med belægning af "Slotsgrus"

Dette inkluderer bl.a.:

A) Der bør nedsættes et udvalg med repræsentanter fra Violvej, Vejafdelingen og bestyrelsen, som indhenter tilbud på udførsel af projektet på Violvej.

B) Idet korrekt anlægning muligvis kan medføre, at der skal fjernes noget eksisterende belægning, påkøres nyt, jævnes og tromles, må der påregnes ekstra udgifter i forhold til blot at påføre normalt grus. Udgifterne hertil er endnu ukendte, men her foreslås at afsætte 25.000kr til forsøget i budgettet.

C) Indenfor det afsatte budget, som kan vedtages under pkt B) samt eventuel "egenbetaling" fra beboere på Violvej, kan udvalget udføre projektet på hele eller dele af Violvej.